Alternate Text
Alternate Text
SZKOLENIA Formy doskonalenia umiejętności, kompetencji oraz podnoszenie wiedzy w różnych dziedzinach.
KURSY DOSKONALĄCE Kursy doszkalające fachowców najwyższej klasy zgodnie z potrzebami rynku.
STUDIA PODYPLOMOWE Oferta dla osób zainteresowanych kontynuowaniem nauki po ukończeniu studiów, które chcą się doskonalić zawodowo i poszerzać horyzonty.

Zespół Zarządzający

Zespół Zarządzający IKK tworzą doświadczeni eksperci.

To autorzy i współautorzy wielu projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków rządowych, zagranicznych w tym Unii Europejskiej. Szeroka wiedza i doświadczenie zarządzającego zespołu Instytutu Kształcenia Kadr gwarantuje jakość szkoleń i ich skuteczność.

Posiadamy bogate doświadczenie w szerokiej gamie zagadnień biznesowych jak również najważniejszych dla Instytutu Kształcenia Kadr dziedzinach takich jak:

1. Standaryzacja programów profilaktyki uzależnień dla Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, opracowane standardy:

  • Zwiększyły skuteczność podejmowanych przez organizację działań,
  • Podniosły jakość pracy organizacji,
  • Usprawniły pracę w organizacji.


2.   Modele Outplacementu- opracowano narzędzia i metody outplacmentu:

  • Outplacement klasyczny (pomoc indywidualnie i grupowo zwalnianym z restrukturyzowanych przedsiębiorstw pracownikom),
  • Outplacement zaadaptowany (pomoc zwalnianym pracownikom na terenach o wysokim wskaźniku bezrobocia oraz przy zwalnianiu dużych grup zawodowych - kolejarze, pielęgniarki - i przy wykorzystaniu współpracy środowiskowej partnerów rynku pracy, tzw. Pakty lokalne),
  • Outplacement środowiskowy (wykorzystanie metodyki i narzędzi do rekwalifikacji/reorientacji zawodowej grup wysokiego ryzyka pozostawania bez pracy i wykluczenia społecznego czyli: młodzież, mieszkańcy wsi i długotrwale bezrobotni, w tym przy restrukturyzacji obszarów wiejskich.

Pracownia Profilaktyki - realizatorzy: Alina Zeprzałka, Krzysztof Pikor, pracownia została umieszczona w międzynarodowej bazie danych EDDRA jako program spełniający kryteria dobrej jakości (ograniczających popyt na substancje psychoaktywne).

Głównym celem programu EDDRA jest dostarczenie europejskim realizatorom programów ograniczających popyt na narkotyki szerszej bazy informacji na temat programów spełniających kryteria dobrej jakości.

3. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym. Dokonuje się to poprzez szkolenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, pobudzenie indywidualnej motywacji oraz wskazanie rozwiązań służących samozatrudnieniu, przygotowanie beneficjentów do profesjonalnego prowadzenia własnej firmy, zapewnienie wsparcia początkującym przedsiębiorcom w sferze doradztwa finansowego, prawnego, marketingowego.